《Spelling Words小学写作词汇清单》单词记忆手册PDF 百度云网盘下载

原本小学三年级开设的英语课,很多学校在一年级的时候就已经开设了,孩子开始学习英文,英语单词的听写是必不可少的,常见的背单词方式主要分为两种,一种是国内孩子用的比较多的按照课本背单词,被称为随文背单词,这对单词的记忆是有一定难度的,比较容易忘记,另外一种是国外孩子进行的每周背单词,他们并不设定固定的课本,而是每周10~20个单词的记忆要求,随着年级的增加,再将这些单词按照高频词和自然拼读规律分类,使其拼写更加简单,更便于记忆,今天我们分享的这套资源就是以单词叠加记忆为主的教材~~

如何练习拼写?这么多的单词,我们不可能一次性全部给孩子,所以必须好规划。K12 Reader的这个项目真的非常棒,它已经把这些词汇按年级归类,并且还按照一年36个周做好了分类,每一周一个单词清单,每天一份练习。

这么多的单词,不可能一次全部记忆,所以一定要做好规划,这套教材就是将词汇按年级归类,并且按照一年36周做好了分类,每一周一个单词清单,每天一份练习,给孩子也打印了一套,觉得还是非常不错的~现在的孩子越来越依赖键盘的输入,在拼写时都会或多或少出现错误,所以特意整理了这套资源,可以帮助孩子进行每周的拼写练习~~

文件目录

4th grade spelling words

 • 4th_grade_spelling_words_master_list.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_1.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_2.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_3.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_4.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_5.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_6.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_7.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_8.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_9.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_10.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_11.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_12.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_13.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_14.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_15.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_16.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_17.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_18.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_19.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_20.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_21.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_22.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_23.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_24.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_25 .pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_26.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_27.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_28.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_29.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_30.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_31.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_32.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_33.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_34.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_35.pdf
 • 4th_grade_spelling_words_week_36.pdf

5th grade spelling words

 • 5th_Grade_Spelling_Words_Master_List.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_01.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_02.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_03.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_04.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_05.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_06.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_07.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_08.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_09.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_10.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_11.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_12.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_13.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_14.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_15.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_16.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_17.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_18.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_19.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_20.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_21.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_22.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_23.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_24.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_25.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_26.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_27.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_28.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_29.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_30.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_31.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_32.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_33.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_34.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_35.pdf
 • 5th_Grade_Spelling_Words_Week_36.pdf

First grade spelling words

 • first-grade-master-spelling-list-r.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_1.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_2.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_3.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_4.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_5.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_6.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_7.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_8.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_9.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_10.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_11.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_12.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_13.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_14.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_15.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_16.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_17.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_18.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_19.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_20.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_21.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_22.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_23.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_24.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_25.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_26.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_27.pdf
  1st_grade_spelling_words_week_28.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_29.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_30.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_31.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_32.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_33.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_34.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_35.pdf
 • 1st_grade_spelling_words_week_36.pdf

Second Grade Spelling Words

 • 2nd_grade_spelling_words_master_list.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_1.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_2.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_3.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_4.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_5.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_6.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_7.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_8.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_9.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_10.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_11.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_12.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_13.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_14.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_15.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_16.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_17.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_18.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_19.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_20.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_21.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_22.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_23.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_24.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_25.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_26.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_27.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_28.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_29.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_30.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_31.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_32.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_33.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_34.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_35.pdf
 • 2nd_grade_spelling_words_week_36.pdf

Third Grade Spelling Words

 • 3rd-grade-spelling-master-list-r.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_1.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_2.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_3.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_4.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_5.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_6.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_7.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_8.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_9.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_10.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_11.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_12.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_13.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_14.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_15.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_16.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_17.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_18.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_19.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_20.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_21.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_22.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_23.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_24.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_25.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_26.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_27.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_28.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_29.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_30.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_31.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_32.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_33.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_34.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_35.pdf
 • 3rd_grade_spelling_words_week_36.pdf

下载地址

下载权限
查看
 • 免费下载
  评论并刷新后下载
  登录后下载
 • {{attr.name}}:
您当前的等级为
登录后免费下载登录 小黑屋反思中,不准下载! 评论后刷新页面下载评论 支付以后下载 请先登录 您今天的下载次数(次)用完了,请明天再来 支付积分以后下载立即支付 支付以后下载立即支付 您当前的用户组不允许下载升级会员
您已获得下载权限 您可以每天下载资源次,今日剩余
版权声明

本站所有资源均来自网友分享及网络收集整理,仅供学习参考,版权归原作者所有!
若您的权利被侵犯,请立即告知,本站将及时予与删除并致以最深的歉意;

* 如遇问题请联系!QQ:57100651 或 Email:57100651@qq.com ,我们会第一时间进行审核处理;

英语

《牛津英语单词闪卡1300张+音频》宝宝英语启蒙必备图片 百度云网盘下载

2020-4-20 20:10:57

英语

《1500多页情景英文语法练习册》初阶进阶46册PDF 百度云网盘下载

2020-4-23 10:33:21

搜索